Cách Dùng The Need / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Utly.edu.vn

Cách Dùng Need: Cấu Trúc Và Lưu Ý Khi Dùng Need

Need là một danh động từ được sử dụng thường xuyên, phổ biến để thể hiện nhu cầu, mong muốn của bản thân. Nhưng khác với các các động từ khác mang ý nghĩa tương tự như “want”, “need” tồn tại dưới cả hai dạng vừa là danh từ vừa là động từ. Đồng thời, cách dùng need cũng phức tạp hơn nhiều với nhiều khi mỗi cấu trúc mang một ý nghĩa, nội dung khác nhau.

Cách dùng Need

Chúng ta sử dụng “need” trong ngữ pháp Tiếng Anh khi nói về sự cần thiết, quan trọng, thể hiện sự đòi hỏi, yêu cầu về một việc gì đó.

Need là một động từ bán khuyết thiếu (semi – modal verb) vì trong một số trường hợp nó là động từ khiếm khuyết (modal verb), trường hợp khác need lại đóng vai trò là một động từ chính. Need được sử dụng chủ yếu dưới dạng phủ định (negative) để chỉ sự không cần thiết phải làm một việc gì đó.

Need được sử dụng dưới dạng danh từ

Với chức năng làm danh từ (noun) “need” có nghĩa là sự cần thiết, nhu cầu.

Have need of something = stand/ be in need of something (cần gì đó)

Ex: He has need of a new car. (Anh ấy cần mua một chiếc xe hơi mới)

I’m in need of a pair of shoes. (Tôi cần một đôi giày)

If need be + S + verb hoặc S + verb + if need be (if need be = nếu cần thiết)

Ex: If need be, my father will buy me a house. (Nếu cần thiết, bố tôi sẽ mua cho tôi một căn nhà)

There is a great need for + noun/ V-ing (rất cần thiết phải có/ làm gì)

Ex: There is a great need for helping poor children in rural area. (Giúp đỡ trẻ em nghèo ở những khu vực hẻo lánh là rất cần thiết)

There is no need (for someone) to + verb (không cần thiết cho ai đó để làm gì)

Ex: There is no need for Rose to call me this late. (Rose không cần phải gọi tôi vào lúc muộn thế này)

Ngoài ra cấu trúc trên cũng được dùng để chấm dứt một hành động nào đó.

Ex: There is no need to scream. (Không cần phải gào lên như thế)

In case of need, S + verb (trong trường hợp cần thiết)

Ex: In case of need, the athletes have to take doping tests. (Trong trường hợp cần thiết, các vận động viên phải tiến hành kiểm tra doping)

Need ngoài việc được sử dụng như một danh từ chỉ sự cần thiết thì nó còn mang ý nghĩa lúc khó khăn, thiếu thốn.

Ex: There are many people who are willing to help me when I’m in need.

(Có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ trong lúc tôi gặp khó khăn)

S + need(s) + to + verb

Need được sử dụng như một động từ thường

Ex: She needs to focus on studying.

S + need(s) + Ving

(Cô ấy cần tập trung vào việc học hành)

(Đây là cấu trúc câu mang nghĩa bị động, chủ ngữ là danh từ chỉ vật, không có khả năng tự thực hiện hành động)

S + need(s) + to be + V(PII)

Ex: This clock needs resetting. (Chiếc đồng này cần được chỉnh lại giờ)

Ex: The house needs to be cleaned before mom gets home.

S + Didn’t need + to + verb

(Căn nhà cần phải được lau dọn sạch sẽ trước khi mẹ trở về)

➔ Diễn tả sự việc không cần phải làm, thực tế là trong quá khứ sự việc đó chưa xảy ra

Ex: You didn’t need to wait for me.

(Cậu không cần phải đợi tớ đâu)

Cấu trúc: S + needn’t + have + V-pp

Need được sử dụng như một trợ động từ (động từ khuyết thiếu)

➔ Diễn tả sự việc đã diễn ra trong quá khứ nhưng không không cần thiết phải làm

Ex: You needn’t have bought that book for me. I’ve had one already.

Cấu trúc: S + need + have + V-pp

(Cậu không cần mua cho tôi quyển sách đó đâu. Tôi đã có một quyển rồi)

➔ Cấu trúc need cho thấy hành động/sự việc cần làm ở thời điểm ở quá khứ nhưng bạn chưa làm việc đó.

Ex: She needs have taken the exam yesterday.

Cấu trúc: Need + S + V-inf + (O)…?

(Đáng lẽ cô ấy phải làm bài kiểm tra ngày hôm qua)

Ex: Need I send the book to you?

Cấu trúc: S + needn’t + V-inf + O… (phủ định ở hiện tại)

(Cần tôi phải gửi cuốn sách cho cậu không?)

Ex: I needn’t wash clothes by hand because I’ve had a washing machine.

(Tôi không cần phải giặt quần áo bằng tay vì tôi đã có một chiếc máy giặt)

Động từ bán khuyết thiếu “need” mang tính khẳng định không được sử dụng phổ biến. Thường hiện trong các văn bản mang tính trang trọng. Gần như luôn có từ phủ định (negative word) như “no one”, “nobody”, “nothing”,…kể cả câu mang tính khẳng định.

Chúng ta có thể chuyển từ câu phủ định sang câu khẳng định bằng cách thêm “not” vào sau “need”. Có thể dùng dưới dạng “need not” hoặc “needn’t”. Không sử dụng “don’t’, “doesn’t”, “didn’t” với động từ bán khuyết thiếu “need”.

Tương tự như vậy, dạng câu hỏi với need thường không phổ biến. Chủ ngữ và động từ “need” thay đổi vị trí để tạo thành câu hỏi mà không sử dụng “do”, “does”, “did”.

Động từ need dưới dạng khuyết thiếu chỉ khi ở trong câu nghi vấn hoặc câu phủ định hay có từ chỉ nghĩa phủ định.

Phân biệt need và have to

Need to do something: cần làm việc gì đó

Trong ngôn ngữ Anh, cả need và have to đều là động từ khiếm khuyết Tiếng Anh nói về việc cần làm. Nhưng need và have to có sắc thái khác nhau.

Mô tả cần làm việc nào đó để mang lại lợi ích.

Ex: I need to do my homework. (Tôi cần làm bài tập về nhà).

Thông thường sử dụng để nói cần phải làm việc gì đó mang tính bắt buộc thực hiện.

Bạn vừa xem bài viết hướng dẫn những kiến thức tổng quát nhất về cách dùng Need cấu trúc và lưu ý khi sử dụng Need.

Những Cách Dùng Của Động Từ “Need”

Những cách dùng của động từ Need Didn’t need và Needn’t have (+ past participle) được dùng để nói về các sự kiện trong quá khứ. 1. Needn’t have diễn tả sự không cần thiết của một sự kiện đã xảy ra. Ví dụ: You needn’t have washed all the dishes. We have a dishwasher. (Đáng ra em không cần phải rửa hết đống bát đĩa đó đâu. Chúng ta có máy rửa bát rồi mà). Chúng ta thấy sự kiện “rửa bát” đã được thực hiện rồi. 2. Didn’t need diễn tả sự không cần thiết của một sự kiện chưa xảy ra. Ví dụ: I didn’t need to wait for her. She called to say that she couldn’t come.

Những cách dùng của động từ “Need”

Didn’t need và Needn’t have (+ past participle) được dùng để nói về các sự kiện trong quá khứ.

1. Needn’t have diễn tả sự không cần thiết của một sự kiện đã xảy ra.

Ví dụ: You needn’t have washed all the dishes. We have a dishwasher. (Đáng ra em không cần phải rửa hết đống bát đĩa đó đâu. Chúng ta có máy rửa bát rồi mà).

Chúng ta thấy sự kiện “rửa bát” đã được thực hiện rồi.

2. Didn’t need diễn tả sự không cần thiết của một sự kiện chưa xảy ra.

Ví dụ: I didn’t need to wait for her. She called to say that she couldn’t come. (Tôi đã không cần phải đợi cô ấy. Cô ấy đã gọi báo rằng cô ấy không thể tới).

Chúng ta thấy sự kiện “đợi cô ấy” thực sự chưa xảy ra vì cô ấy đã báo rằng không thể tới nên tôi không cần đợi nữa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Didn’t need đôi khi cũng được dùng với những sự kiện đã xảy ra (giống như Needn’t have) vì vậy cần căn cứ vào ngữ cảnh để xác định chính xác.

Ví dụ: I needn’t have waited for her. She didn’t come at all. (Đáng ra tôi không cần phải đợi cô ấy. Cô ấy đã chẳng tới).

Sự kiện “đợi cô ấy” đã xảy ra rồi và sự kiện đó đáng lẽ ra không cần thiết phải có.

3. Needn’t và Don’t need to.

Needn’t và Don’t need to được sử dụng khi “cho phép” ai đó không cần phải làm việc gì trong một tương lai gần hoặc khi nói ai đó không nên làm việc gì. Tuy nhiên, gần như không có sự khác biệt giữa hai cách nói này.

Ví dụ: You don’t need to/needn’t water the garden. It’s going to rain very soon. (Anh không cần phải tưới cây đâu. Trời sắp mưa rồi).

Cho phép không cần phải tưới cây.

You don’t need to/needn’t shout. I still can hear you from here. (Anh không cần phải hét lên như thế. Từ đây em vẫn có thể nghe thấy anh mà)

Không nên hét lên như thế, thật mất lịch sự.

4. Need cũng có thể được dùng như một danh từ trong những trường hợp như thế này:

Ví dụ: There’s no need to water the garden. It’s going to rain very soon.

There’s no need to shout. I still can hear you from here.

Tuy nhiên khi nói về những thực trạng, những thực tế chung chung, chúng ta thường dùng don’t need to:

Ví dụ: You don’t need to be rich to get a wife! (Không cần giàu anh vẫn có thể lấy vợ mà!)

You don’t need to pay for medical care if you have insurance. (Anh không cần trả tiền khám chữa bệnh nếu anh có bảo hiểm).

PHẦN GIẢI THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

1. Needn’t have and didn’t need to

Both these forms are used to talk about past events, but there is sometimes a difference in use. When we say that someone needn’t have done something, it means that they did it, but it was not necessary. Didn’t need to is also sometimes used in this way:

E.g: You needn’t have washed the dishes. I would’ve put them in the dishwasher.

You didn’t need to wash the dishes. I would’ve put them in the dishwasher.

I didn’t need to prepare all that food. They phoned to say they wouldn’t be coming.

I needn’t have prepared all that food. They phoned to say they wouldn’t be coming.

But we also use didn’t need to to say that something was not necessary under circumstances where it was not done:

E.g: The sun came out so we didn’t need to take any rainwear on the trip.

We had plenty of petrol in the tank so I didn’t need to fill up.

We didn’t need to wait for long for them. They arrived just after us.

2. Needn’t and don’t need to

There is also a difference in use when these verbs are used to describe present situations. We can use both needn’t and don’t need to to give permission to someone not to do something in the immediate future. We can also use need as a noun here:

E.g: You don’t need to water the garden this evening. It’s going to rain tonight.

You needn’t water the garden this evening. It’s going to rain tonight.

There’s no need to water the garden this evening. It’s going to rain tonight.

You don’t need to shout. It’s a good line. I can hear you perfectly.

You needn’t shout. It’s a good line. I can hear you perfectly.

There’s no need to shout. It’s a good line. I can hear you perfectly.

However, when we are talking about general necessity, we normally use don’t need to:

E.g: You don’t need to pay for medical care in National Health Service hospitals.

You don’t need to be rich to get into this golf club. You just need a handicap.

3. Need

Note from the above examples that need can either act as a modal verb or as an ordinary verb. When it acts as a modal auxiliary verb it is nearly always used in negative sentences, as the above examples illustrate, although it is sometimes also used in questions as a modal verb:

E.g: Need you leave straightaway? Can’t you stay longer?

Need I say more? I would like you to stay.

When it is used as an ordinary verb with to before the following infinitive and with an s in the third person singular, it appears in both affirmative and negative sentences and in questions:

E.g: She’s almost dehydrated. She needs a drink. She needs to drink something before she has anything to eat. She doesn’t need to stay in bed, but she should have a good rest before she sets off again. Do I need to stay with her? ~ Yes, I think you should

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: Thanh Vân (Lopngoaingu.com)

Kem Needs Nature Whitening Cream

8:16, 19/08/2019

1/ Kem Needs Nature Whitening Cream vì sao được nhiều cô gái Việt săn lùng đến vậy?

Kem Needs Nature Whitening Cream có nguồn gốc từ Hàn Quốc – xứ sở kim chi nổi tiếng với mỹ phẩm cao cấp – với nhiều các thành phần dưỡng chất như:

– Collagen

– Tinh chất chiết xuất từ nhau thai cừu

– Tinh dầu Squalane

– Sáp ong

– Chiết xuất tinh chất từ trái nho Phương Đông

– Bột ngọc trai

– Sữa non

– Rau sam

Thành phần kem Needs Nature Whitening Cream an toàn, tự nhiên

Các thành phần trên đều là những dưỡng chất tốt cho việc chăm sóc da cũng như tái tạo sức khỏe làn da.

Kem Needs Nature Whitening Cream là sản phẩm có 4 công dụng tiêu biểu cùng trong một sản phẩm. Đây là điều mà tất cả các nàng đều mong muốn có trong loại kem dưỡng da mình chọn lựa:

– Khả năng cung cấp ẩm cho da khi dưỡng trắng, giúp bạn luôn có một làn da căng mịn.

– Khả năng tái tạo khả năng đàn hồi của da mặt, giảm thiểu tối đa nguy cơ lão hóa da.

– Chứa các thành phần dưỡng chất nuôi dưỡng, làm trắng da để làn da của bạn đẹp và cải thiện lên qua từng ngày.

– Khả năng chăm sóc sức khỏe là da từ sâu bên trong, ngăn chặn sự phát triển của mụn, nám, tàn nhang hiệu quả.

Kem dưỡng trắng da Lohajin Needs Nature Whitening Cream thực sự là sản phẩm cục phù hợp với những cô nàng bận bịu, thiếu thời gian chăm sóc bản thân và trang điểm khi ra ngoài.

Kem Needs Nature Whitening Cream – Kem dưỡng trắng da Lohajin Hàn Quốc

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kem Needs Nature Whitening Cream và tô một ít son rồi đi ra đường thì làn da bạn cũng có thể thay đổi tone, rạng rỡ hơn nhiều.

Kem trắng da Lohajin Needs Nature Whitening Cream có màu trắng đục khi được lấy ra tay tuy nhiên khi bôi lên mặt lại không hề lộ vì khả năng thẩm thấu cũng như thay đổi màu sắp để làn da trở nên tự nhiên mà vẫn trắng lên rõ rệt.

Dòng kem dưỡng trắng da Lohajin Needs Nature Whitening Cream là sản phẩm được đánh giá và công nhận rằng khá phù hợp với làn da của mụ nữ Châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Việt Nam là đất nước có thời tiết thay đổi liên tục theo các mùa xuân – hạ – thu – đông. Chính vì vậy mà da thường nhạy cảm, dễ bị bắt nắng, nhiều dầu, nhờn,…

Để tìm mua một lọ mỹ phẩm dưỡng trắng da khá đơn giản nhưng để tìm một loại mỹ phẩm chất lượng đòi hỏi bạn cần tìm hiểu thật kỹ thông tin cũng như sáng suốt trong sự lựa chọn của mình.

2/ Cách sử dụng kem Needs Nature Whitening Cream

Mỗi sản phẩm đều cần một cách sử dụng đúng tiêu chuẩn để có thể phát huy tối đa hoàn toàn tác dụng của nó. Kem Needs Nature Whitening Cream cũng không ngoại lệ:

Bước 1: Làm sạch da: Trước khi dưỡng da hay trang điểm bạn luôn cần làm sạch da thật kỹ để vi khuẩn không có cơ hội theo các loại mỹ phẩm hay dưỡng chất vào sâu bên trong da gây nên các tình trạng mụn đầu đen, mụn bọc, mụn viêm…

Bước 2: Lấy một lượng nhỏ kem dưỡng da, khoảng bằng một hạt đậu bôi đều lên 5 điểm trên vùng mặt là mũi, 2 bên má, cằm, trán, và vùng cổ sau đó massage nhẹ nhàng từ trong da ngoài để kem có thể thẩm thấu vào da.

Cách massage này cũng là 1 phương pháp hiệu quả trong việc cải thiện lão hóa, giảm thiểu tình trạng xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt.

Bước 3: Để da nghỉ ngơi khoảng 5 – 10 phút trước khi đi ra ngoài hoặc thực hiện các bước trang điểm tiếp theo.

Tác dụng không ngờ của kem Needs Nature Whitening Cream

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bạn xong 3 bước để sử dụng hiệu quả sản phẩm kem trắng da Needs Nature Whitening Cream.

Kem Dưỡng Trắng Da Needs Nature Whitening Cream

This post’s average rating is: 5

Kem dưỡng trắng da Needs Nature Whitening Cream – Lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng bận rộn!

Kem dưỡng trắng da Needs Nature Whitening Cream (hay được biết đến cái tên là kem dưỡng trắng da Lohajin). Sản phẩm được tạp chí Allure (Mỹ) bình chọn là một trong những sản phẩm kem dưỡng trắng da Hàn Quốc ĐÁNG MUA NHẤT mùa thu – đông năm nay. Với chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, vừa mới thoa lên là thẩm thấu ngay vào sâu trong da, không tạo cảm giác bết dính, nhờn rít khó chịu trong quá trình sử dụng.

Hơn nữa, kem Needs Nature Whitening Cream còn có chức năng làm dịu da, cải thiện tông da và sắc tố da, giúp da sáng hơn, làm giảm đi vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống của da, hạn chế da bị xỉn màu do tác động xấu từ môi trường như khói bụi hay nguồn nước không đảm bảo.

Kem dưỡng trắng da Lohajin giúp chị em tự tin tỏa sáng ngay cả khi không makeup!

Ưu điểm nổi bật của kem trắng da Needs Nature so với những sản phẩm khác

Kem dưỡng trắng da Lohajin luôn nằm trong Top Brand đáng mua nhất tại Hàn Quốc, tại sao chỉ với lọ kem trắng da nhỏ bé lại có thể tạo ra hiệu ứng lớn như vậy ư? Đó là bởi những ưu điểm nổi bật của thành phần và công dụng của sản phẩm này đã khiến các nàng sau khi trải nghiệm thử thì vô cùng hài lòng:

★ Những thành phần tự nhiên có trong kem trắng da Lohajin:

Dưỡng trắng da hiệu quả với Lohajin Needs Nature Whitening Cream

Chiết xuất rau sam: Rau sam với khả năng chống viêm kháng khuẩn hiệu quả, giữ gìn độ ẩm và độ nhờn cần thiết dưới da. Kem trắng da Lohajin giúp cải thiện vẻ ngoài, cho làn da căng mịn, tươi trẻ, chống lão hóa hiệu quả.

Tinh chất bột ngọc trai: Nuôi dưỡng làn da trắng hồng rạng rỡ từ sâu bên trong, đồng thời cũng khắc phục hiệu quả các vết nám, tàn nhan trên da mặt.

Collagen: Cải thiện sự săn chắc, mịn màng cho làn da. Đây là dưỡng chất không thể thiếu nếu muốn cải thiện làn da, căn cản lão hóa sớm khi bạn bắt đầu ở độ tuổi ngoài 25.

Sữa non: Thành phần có khả năng cấp ẩm và chứa nhiều dưỡng chất, vitamin,… làn da sẽ trở nên tươi sáng, mềm mại mỗi ngày khi sử dụng Lohajin.

Kem trắng da Lohajin có thành phần tự nhiên

Với sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ hiện đại với những thành phần dưỡng chất từ thiên nhiên – kem dưỡng trắng da Needs Nature chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nàng da nhạy cảm mà lại không có nhiều thời gian chăm sóc, dưỡng trắng da bằng phương pháp thủ công.

Kem dưỡng trắng da Needs Nature Whitening Cream đã chiếm trọn cảm tình của các bạn gái vì sở hữu những công năng tuyệt vời sau:

Lohajin – kem dưỡng trắng da mềm mịn

Khả năng cấp ẩm cấp tốc: giúp bạn luôn có một làn da căng mịn, đàn hồi tốt, không gặp phải tình trang khô da phổ biến của dân văng phòng vì suốt ngày ngồi điều hòa.

Khả năng tái tạo nhanh chóng: Hồi phục những tổn thương do mỹ phẩm cũng như điều kiện thời tiết gây ra một cách tốt nhất, kem dưỡng Lohajin giảm thiểu tối đa nguy cơ lão hóa da.

Khả năng chăm sóc da cực hiệu quả: Chứa các thành phần dưỡng chất nuôi dưỡng, làm trắng da để làn da của bạn đẹp và cải thiện lên qua từng ngày. ngăn chặn sự phát triển của mụn, nám, tàn nhang hiệu quả.

Khả năng đánh bật tone da: Nhiều nàng quá bận bịu với công việc và không có quá nhiều thời gian cho việc trang điểm thì kem trắng da Lohajin chính là sự lựa chọn hoàn hảo nên bạn chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng mỗi ngày.

Kem Lohajin vừa chăm sóc da vừa dùng để trang điểm

Nếu bạn muốn chăm sóc làn da của mình an toàn, hiệu quả thì phải sở hữu ngay kem dưỡng trắng da Needs Nature đến từ thương hiệu Lohajin để có một làn da mềm mịn không khác gì sao nữ Hàn Quốc.

Cách sử dụng kem trắng da Lohajin cho hiệu quả

Để sử dụng kem dưỡng trắng da Lohajin hiệu quả thì bạn chỉ cần rửa sạch mặt, sử dụng nước hoa hồng cho lỗ chân lông se khít và thu nhỏ. Sau đó bạn c ho một ít kem dưỡng trắng da Lohajin ra tay, chấm đều lên da, tán đều kem và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu tốt nhất có thể.

Sử dụng kem trắng da Lohajin hiệu quả

Duy trì hàng ngày vào mỗi buổi sáng và tối sau khi rửa mặt sạch để thấy được hiệu quả nhanh chóng nhất. Dùng em nó xong mà lười trang điểm vì đã đẹp quá rồi thì nhớ giới thiệu bạn bè đến mua hàng tại Emcos nha các nàng!

Review kem Needs Nature Whitening Cream có tốt không?

Feedback của khách hàng dùng kem trắng da Lohajin có tốt không?

Review của khách hàng dùng kem trắng da Lohajin

Bạn Thảo Lê Nguyễn review kem Needs Nature của Lohajin

Giá sale “Cực sock” khi mua Lohajin ngay hôm nay:

Ngày thường bạn sẽ phải mua kem trắng da Needs Natural Whitening Cream với mức giá gốc là 610.000 VNĐ, vậy mà còn chưa hẳn có thể mua được dòng mỹ phẩm hàn quốc cao cấp này vì sản phẩm muốn về tới Việt Nam phải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được đưa ra thị trường, nên tình trạng thường xuyên cháy hàng.

Và một món quà bất ngờ dành tặng cho những khách hàng đã tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi khi chúng tôi hết hàng đó là chương trình SALE chỉ còn 380.000VNĐ là bạn đã có thể sở hữu cho mình sản phẩm làm đẹp cao cấp đang HOT hiện nay.

Và có một điều đặc biệt chỉ có ở Emcos, đó là khi mua hàng của Emcos, trên sản phẩm sẽ có SỐ CÔNG BỐ sản phẩm đó từ Cục Quản lý Dược – Bộ Y Tế cấp phép. Bạn sẽ thấy tin tưởng hơn rất nhiều về sản phẩm mình đang sử dụng. Một sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra ngoài thị trường phải không nào?

Địa chỉ mua kem dưỡng trắng da Lohajin chính hãng

Thời gian gần đây, kem dưỡng trắng da Lohajin Needs Nature Whitening nổi lên như một hiện tượng với công thức chăm sóc da đặc biệt, không chỉ có tác dụng dưỡng trắng da mà Needs Nature Whitening còn trị thâm, nám dưỡng ẩm, tái tạo da hiệu quả, chỉ sau 5 tuần sử dụng bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ ràng, da bật hẳn tone.

Mua 2 tuýp Lohajin chỉ còn 699.000đ + Freeship toàn quốc

Vì chất lượng và hiệu quả cao rất được phái đẹp ưa chuộng nên kem Lohajin bị làm giả và bày bán trên thị trường rất nhiều.

Bạn có biết? Từ đầu năm 2020, mỹ phẩm Emcos chính thức là nhà phân phối độc quyền của sản phẩm kem dưỡng trắng da Needs Nature Whitning Cream tại Việt Nam. Vậy nên với các mức giá rẻ 100k-200k hoàn toàn là hàng nhái, kém chất lượng có nguồn gốc không rõ ràng.

Emcos – địa chỉ mua kem trắng da Needs Nature chính hãng và các loại mỹ phẩm Hàn Quốc mà mọi khách hàng có thể yên tâm về nguồn gốc và chất lượng từng sản phẩm. Trên mỗi sản phẩm đều có ghi rõ SỐ CÔNG BỐ từ Cục Quản lý Dược – Bộ Y Tế cấp phép. Đây là một sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra ngoài thị trường rồi đó.

Kem dưỡng trắng da Lohajin Needs Nature được rao bán giá rẻ trên facebook

Còn chờ đợi gì nữa mà không nắm ngay cơ hội sở hữu sản phẩm kem dưỡng trắng da Hàn Quốc thuộc Top những Brand đáng mua nhất năm nay với mức giá “có một không hai” này.

Đặt hàng ngay trên website https://emcos.vn để nhận ưu đãi hấp dẫn từ Emcos.

Kem dưỡng trắng da Lohajin được đăng bán với vô vàn mức giá khác nhau