Cách Dùng Either Neither Too So / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Utly.edu.vn

Câu Đồng Tình Với Too/So Và Either/Neither (Agreement With Too/So And Either/Neither)

Có hai loại đồng tình trong Tiếng Anh : Đồng tình khẳng định và đồng tình phủ định Đồng tình khẳng định là việc bày tỏ sự đồng tình , đồng ý về một lời khẳng định được đưa ra trước đó. Ta sử dụng với “So hoặc Too”. Đồng tình phủ định là việc bày tỏ sự đồng tình, đồng ý với một lời phủ định được đưa ra trước đó. Ta sử dụng với “Either hoặc Neither”.1. Đồng tình khẳng định với “So” Cấu trúc:So + trợ động từ + S (Chủ ngữ ). (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ thường )So + tobe + S . (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ to be) Trong đó: Trợ động từ và động từ “to be” tương ứng với thì của câu khẳng định cho trước và hoà hợp với chủ ngữ. Ví dụ: A: I am a student. (Tớ là học sinh.) B:So am I. (Tớ cũng vậy.) A: I like Pop music. (Mình thích nhạc Pop.) B.So do I. (Mình cũng vậy.)

2. Đồng tình khẳng định với “Too” Cấu trúc:S + trợ động từ, too. (Nếu cấu khẳng định cho trước sử dụng động từ thường)S + tobe , too. (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ tobe) Trong đó: Trợ động từ và động từ “to be” tương ứng với thì của câu khẳng định cho trước và hoà hợp với chủ ngữ. Ví dụ: She is beautiful.Her sister is, too. (Cô ấy xinh. Chị của cô ấy cũng vậy.) He forgot the manager’s phone number.His wife did, too. (Anh ấy quên mất số điện thoại của người quản lý. Vợ anh ấy cũng vậy.)

3. Đồng tình phủ định với “Either” Cấu trúc:S + trợ động từ + not , either (Nếu câu phủ định cho trước sử dụng động từ thường )S + tobe + not, either. (Nếu câu phủ định cho trước sử dụng động từ tobe ) Trong đó: Trợ động từ và động từ “to be” tương ứng với thì của câu khẳng định cho trước và hoà hợp với chủ ngữ. Ví dụ: My mom isn’t at home.My mother isn’t, either. (Bố tớ không có nhà. Mẹ tớ cũng không có nhà.) I didn’t bring umbrella.She didn’t, either. (Tôi không mang ô. Cô ấy cũng không mang.)

4. Đồng tình phủ định với “Neither” Cấu trúc:Neither + trợ động từ + S. (Nếu câu phủ định cho trước sử dụng động từ thường )Neither + to be + S. (Nếu câu phủ định cho trước sử dụng động từ to be ) Trong đó: Trợ động từ và động từ “to be” tương ứng với thì của câu khẳng định cho trước và hoà hợp với chủ ngữ. Ví dụ: I am not a doctor.Neither are they. (Tôi không phải là bác sĩ. Họ cũng không phải.) He doesn’t know the answer.Neither does she. (Anh ấy không biết câu trả lời. Cô ấy cũng không biết.)

Neither Nor Either Or: Khái Niệm, Cấu Trúc &Amp; Cách Dùng

Neither nor – Either or là 2 cặp cấu trúc luôn xuất hiện cùng nhau trong các dạng bài tập Tiếng Anh. Chính vì thế đôi khi khiến nhiều người bị nhầm lẫn giữa 2 cặp cấu trúc và gây ra lỗi sai đáng tiếc. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc Neither nor Either or, trong bài viết ngữ pháp chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức xoay quanh 2 cấu trúc này.

Neither nor là gì

Neither…nor: Không…cũng không/đều không hoặc cả

Thông thường, Neither sẽ kết hợp với nor như một từ nối trong câu. Chúng thường nối 2 hoặc nhiều sự lựa chọn thay thế tiêu cực.

Ex: Neither Germany nor France got to the quarter final last year.

(Cả Đức và Pháp đều không được vào tứ kết năm ngoái)

– chúng tôi dùng để diễn tả khả năng xảy ra hoặc lựa chọn của hai hay nhiều đối tượng. Hay nói cách chính xác hơn, người nói sẽ dùng cấu trúc chúng tôi để nhấn mạnh việc không lựa chọn hoặc không thích cả 2 hay nhiều đối tượng cụ thể.

Ex: Neither Lan and Nam was choosen.

(Cả Lan và Nam đều không được chọn)

– Khi sử dụng chúng tôi thì câu đó sẽ trở thành câu phủ định.

Ex: I like neither the river nor the mountain.

(Tôi đều không thích sông và núi)

Cấu trúc Neither nor: Neither N1 nor N2 + V(chia theo N2)…

Ex: She is neither angry nor sad.

(Cô ấy không tức giận cũng không buồn)

*Vị trí của chúng tôi trong câu:

+ Đầu câu

Ex: Neither I nor Will likes drinking tea.

(Cả tôi và Will đều không thích uống trà)

Neither the cat nor the dog can fly.

(Cả mèo và chó đều không thể bay)

+ Giữa câu (thường để nối 2 hay nhiều danh từ hoặc đại từ)

Ex: Elize neither drink nor smoke.

(Elize không uống rượu cũng không hút thuốc)

Either or là gì

Either…or: hoặc…hoặc

Tương tự như Neither, Either sẽ kết hợp với or trở thành từ nối trong câu. chúng tôi chủ yếu nối hai hay nhiều sự lựa chọn tuy nhiên chỉ được chọn 1 trong 2.

Ex: Either Justin or Wing received my message.

(Hoặc Justin hoặc Wing đã nhận tin nhắn của tôi)

– chúng tôi thường nói về khả năng xảy ra của các đối tượng được nhắc đến trong câu hoặc thể hiện sự lựa chọn giữa cái này cái kia. Nói một cách cụ thể, chúng tôi là sự lựa chọn chỉ 1 cái duy nhất mà không phải là tất cả.

Ex: You should buy either the blue bag or the red one.

(Bạn nên mua chiếc túi màu xanh hoặc chiếc túi màu đỏ)

– Câu mang nghĩa khẳng định khi dùng Either…or.

Ex: Mian can either call him the office or stay at home.

(Mian có thể gọi cho anh ấy ở văn phòng hoặc ở nhà)

Cấu trúc Either or: Either N1 or N2 + V(chia theo N2)…

Ex: My friend can either go out or stay here.

(Bạn tôi có thể ra ngoài hoặc ở đây)

Phân biệt Neither nor và Either or

Bản chất

Trong câu phủ định

Ex: Neither my sister nor my brother likes learning Maths.

(Cả chị và anh trai tôi đều không thích học Toán)

Trong câu khẳng định

Ex: Either Jin or Jsol likes drinking coffee in the morning.

(Hoặc Jin hoặc Jsol thích uống cà phê vào buổi sáng)

Cách dùng

Neither…nor để nhấn mạnh việc không lựa chọn nào hoặc không thích cả 2 hoặc nhiều đối tượng cụ thể.

Ex: They should neither go shopping nor go to visit their grandparents in Da nang.

(Họ không nên đi mua sắm và cũng không nên đi thăm ông bà họ ở Đà Nẵng)

Either…or là sự lựa chọn chỉ 1 cái duy nhất mà không phải là tất cả.

Ex: He will either go to the cinema or stay at home to study.

(Anh ấy sẽ đi xem phim hoặc ở nhà để học bài)

Cấu trúc Neither/Either trong câu đảo ngữ

Tìm hiểu về cấu trúc Neither/Either trong câu đảo ngữ.

S­1 + V­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khằng định) + S2.

Ex: A: She doesn’t like listening to music in her free time.

B: Neither does he.

(A: Cô ấy không thích nghe nhạc lúc rảnh rỗi.

B: Anh ấy cũng thế.)

S1 + V(phủ định) …. S2 + Trợ động từ(phủ định) , either.

Ex: A: Huyen enjoys eating many vegetables.

B: I do, either.

(A: Huyền thích ăn nhiều rau.

B: Tôi cũng thế.)

Lưu ý khi dùng Either or và Neither nor

– Khi động từ đứng với chúng tôi và chúng tôi động từ phải được chia theo chủ ngữ (S 2).

Ex: Neither my house nor this bridge was built in 2018.

(Cả nhà của tôi và chiếc cầu này đều không được xây vào năm 2018)

Either my aunt or my uncle studied here in 1998.

(Hoặc dì hoặc chú của tôi đã học ở đây vào năm 1998)

– Trong câu, nếu sử dụng chúng tôi có nghĩa là câu đó đã mang nghĩa phủ đị, do đó chúng ta không cần thêm “not”. Cấu trúc thay thế:

(Phong thường không học Tiếng Anh và cũng không đọc sách lúc anh ấy rảnh rỗi)

➔ Phong doesn’t usually either learn English or read books in his free time.

(Phong thường không học Tiếng Anh và cũng không đọc sách lúc anh ấy rảnh rỗi)

Ngữ Pháp –

Phân Biệt Cách Sử Dụng Both, Either, Neither, So Và Nor Trong Tiếng Anh

Cách sử dụng both trong tiếng Anh

Both được sử dụng để nhấn mạnh rằng mỗi trong cả hai thứ đều đúng hoặc cả hai thứ đều như nhau.

Both + noun + and + noun

Both + adjective + and + adjective

Both Adam and Vicky said Con was very kind.

Simon is both rude and unkind.

My sister and I were both shocked by what you said.

Jack and Jill both know lots of jokes.

Đôi lúc chúng ta có thể sử dụng of với both, đặc biệt khi đi trước đại từ.

I used to be good friends with Lisa and Mike, but I’ve had an argument with both of them.

Cách sử dụng either trong tiếng Anh

Either dùng để nói về sự lựa chọn giữa hai thứ

Either + noun + or + noun

Either + adjective + or + adjective

Either + verb + or + verb

I think I will buy a Valentine’s card with either a puppy or a kitten on it.

I’m not sure how Tom will react – he’ll be either happy or shocked.

You can either tell him how you feel or hope he notices.

Đôi lúc chúng ta có thể sử dụng of với either, đặc biệt khi đứng trước đại từ.

I really like Robert and Martin – I’ll go out with either of them!

Cách sử dụng neither trong tiếng Anh

Neither được sử dụng để nhấn mạnh là mỗi trong hai thứ đều không đúng.

Neither + noun + nor + noun

Neither + adjective + nor + adjective

Neither + verb + nor + verb

I’ve got neither the time nor the energy to take up a new hobby at the moment.

What you said to Lucy was neither true nor fair.

Chúng ta đôi lúc sử dụng of với neither, đặc biệt khi đứng trước đại từ.

Neither of us found Jason’s joke funny.

Cách sử dụng so, nor trong tiếng Anh

So + do/have/be/modal + subject

Nor + do/have/be/modal + subject

So, nor được sử dụng để bổ sung thêm thông tin cho một câu khẳng định hoặc một câu phủ định.

Lisa is really undkind, and so is Angela.

My brother hasn’t been invited to the party, and nor has his friend.

Chúng ta có thể sử dụng chỉ cấu trúc này trong hội thoại

I like Hanah’s sense of humour. So do I.

I don’t find Mark funny. Nor do I.

Cách Sử Dụng Của Either Và Neither

Chúng ta đều biết, “Either” và “Neither” là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, dùng để nói về “cũng”. Tuy nhiên “Either” và “Neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH. Ví dụ: I didn’t get enough to eat, and you didn’t either. I didn’t get enough to eat, and neither did you. Các bạn hãy chú ý * Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu: “Either” đứng ở cuối câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính. * Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau “Neither” không được dùng ở dạng phủ định (không được dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã mang nghĩa phủ định. Ví dụ: Khi chúng ta gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta vẫn có thể viết: William doesn’t work there, and John doesn’t work there.

Nhưng trong thực tế, chúng ta nên sử dụng “Neither” hoặc “Either” cho câu trên như sau: William doesn’t work there, and John doesn’t either. William doesn’t work there, and neither does John.

Tiếp theo, chúng ta sẽ được học cách sử dụng của 2 cụm từ “Either…or” và”Neither…nor”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia” Ví dụ: – Either Mike or Lisa will be there. (Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó)

Ngoài ra, chúng ta còn bắt gặp “Either” trong cụm “Not…either…or”, để phủ định cả 2 khả năng trong câu. Ví dụ: I don’t think either Mike or Lisa will be there. (Tôi không nghĩ hoặc Mike hay Lisa sẽ ở đó) He doesn’t speak either English or French. (Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp)

Cụm “Neither…nor” tương đồng với “Not…either…or” Ví dụ: – Neither Mike nor Lisa will be there. (Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó)

Ngoài ra, “Neither” cũng được sử dụng giống như “Not…either” Ví dụ: A: I don’t speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp) B: Neither do I. (Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời “Neither do I” bằng cụm “Me neither” C: He isn’t ready to go. (Anh ta chưa sẵn sàng để đi) D: Neither are we. (Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)